Hoe gaan we dit uitleggen : onze toekomst op een steeds warmere aarde

by Jelmer Mommers

Ebook, 2019

ISBN

9789082942156

Publication

De Correspondent

Language

Status

Available (contact us)

Library's rating

Library's review

Hoe gaan we dit uitleggen van Correspondent Jelmer Mommers is verontrustend en geruststellend tegelijk. Op de verontrustende momenten schetst Mommers waar onze aarde heen gaat als we de twee graden opwarming overschrijden en hoe hard we die kant op gaan. Op de geruststellende momenten laat Mommers
Show More
zien dat (met name) CO2-beperkende maatregelen al volop genomen worden en dat de wereld in een soort versnelling richting CO2-neutraliteit zit: wie deze groene revolutie niet meemaakt, loopt de kans later achteraan te staan als de welvaart wordt herverdeeld: landen als China en India zijn namelijk bezig met een veel grotere stap dan veel Westerse landen.

Hoe gaan we dit uitleggen is vlot geschreven, maar desondanks goed verantwoord door middel van een fors notenapparaat (447 stuks). Het stelt vragen aan de maatschappij, maar zeker ook aan de lezer: hoe groen ben ik zelf? Mommers houdt zichzelf bij het beantwoorden van die vraag niet buiten schot. Al in het voorwoord bekent hij dat hij ondanks een paar lifestyle veranderingen onder de streep nog steeds een vervuiler is.

Toch - ondanks dat klimaatverandering "een ramp van een onderwerp" is en "het eerlijke verhaal is dat we ongelooflijk diep in de shit zitten" (p6-7) - blijf je na het lezen van dit boek achter met de gedachte: dit is te doen. Ja, vooruit, ik moet er wat voor veranderen en daarmee verlies ik ongetwijfeld ook het een en ander, maar uiteindelijk is het goed te doen. Sterker nog: als ik die veranderingen doorvoer, zou mijn kwaliteit van leven over de hele linie (van financieel tot gezondheid en leefmilieu) wel eens toe kunnen nemen.

Sterker nog: ergens bekruipt je de gedachte dat de vergroening al begonnen is, dat er een versnelling in de vergroening zit en dat je de boot mist als je niet nu aan boord springt en meedoet. En daarmee draagt dit boek bij aan een gezonde en noodzakelijke dosis "groene jaloezie" (vgl. p140).

Voor iedereen die meer wil weten over klimaatverandering, de risico's, de kansen en wat je zelf kunt doen: van harte aanbevolen.

gelezen als ebook

---

Hoe gaan we dit uitleggen, by Correspondent Jelmer Mommers is both disturbing and reassuring at the same time. At the disturbing moments, Mommers sketches where our earth is going if we will exceed the two-degree global warming and how fast we are heading in that direction. At reassuring moments, Mommers shows that (in particular) CO2-limiting measures are already being taken and that the world is accelerating towards CO2 neutrality: those who are not joining this green revolution are likely to fall behind as soon as prosperity is being redistributed: countries like China and India are according to Mommers taking a way bigger step than many Western countries.

Hoe gaan we dit uitleggen is written smoothly, and is at the same time well justified by an impressive set of 447 notes. It questions both society and the reader: how green am I myself? When answering that question, Mommers does not keep himself out of the dark. Already in the preface, he admits that despite a few lifestyle changes he is under the line still a polluter.

Yet you are - despite the fact that climate change is "a disaster of a subject" and "the honest story is that we are incredibly deep in the shit" (p6-7) - after reading this book, left with the thought: I can do this. Yes, ok, I might have to change something for it and I will undoubtedly lose some things, but in the end it isn't really hard. In fact, if I implement those changes, my quality of life may as a whole (from financial to health and environment) well increase.

In fact, the book gives the impression that the greening has already begun, that there is an acceleration in greening and that you will miss the boat if you do not jump on board and participate. And with this, this book contributes to a healthy and necessary dose of "green jealousy" (cf. p140).

For everyone who wants to know more about climate change, the risks, the opportunities and what you can do yourself: highly recommended.

read as ebook, in Dutch
Show Less
Page: 0.1454 seconds